Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych  są Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania są Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28 , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w siedzibie firmy są Piotrkowskimi Zakładami Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28 za pomocą adresu biuro@sklejkapiotrkow.pl.
3. Administrator danych osobowych –  Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28 przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na są Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami są Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z są Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28
c. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest są Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp.z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 97- 300 , ul. Roosevelta 28

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Piotrkowskie Zakłady Przemysłu Sklejek Sp. z o.o.

ul. Roosevelta 28
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 647-69-25
fax. 44 647-79-10
e-mail: biuro@sklejkapiotrkow.pl
GET
  • [what] index
  • [cat] 33
POST
  • Brak danych
SESSION
  • [counter] 0
  • [ip] 44.200.86.95
  • [user] 0
  • [lang] 1
 sql  0.00050 s
0.087 sek, 0.74 MB
Σ=2390157745/SLOW=23494
AVG QRY 1663.486
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00037 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00040 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00022 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00017 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00030 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00032 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00045 s
 sql  0.00034 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00033 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00027 s
 sql  0.00029 s
 sql  0.00028 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00024 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00025 s
 sql  0.00026 s
 sql  0.00023 s
 sql  0.00039 s
 sql  0.00031 s
 sql  0.00049 s
 sql  0.00036 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00035 s
 sql  0.00038 s
 sql  0.00034 s